วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์

                 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมสัมมนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเครือข่ายจำนวน 60 รายเข้าร่วมประชุม จากอำเภอแม่จัน 15 คน เวียงป่าเป้า 5 คน เวียงชัย 15 คน และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 30 คน โดยมีการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ สัมมนาแลกเปลี่ยนในภาคเช้า  ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มย่อยไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อ่านเพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงรายเร่งจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

          อาหารสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และมีสัดส่วนมากที่สุดของฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ และเป็นแหล่งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ จะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์เองใช้ในฟาร์มจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่ง
          ดังนั้นในระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้นำ จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ เวียงเชียงรุ้ง แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และ เชียงแสน 


วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย จัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ” เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยรูปแบบการสัมมนาเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร, ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมีการจัดแสดงโคพันธุ์ดีจากฟาร์มโคเนื้อของจังหวัดเชียงราย  อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สนง.ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่จังหวัดเชียงราย เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรก้าวทัน AEC ในปี 2558
          ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กำหนดพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  จำนวน 39 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไปอ่านเพิ่มเติม

ขุนแผนฟาร์ม อ.เวียงเชียงรุ้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ขุนแผนฟาร์ม” ของนายบุญชวน  มะลัยโย ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2556  โดยมีเกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย และมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอีก 8 ราย
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.เวียงชัย ถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้ของนายทวี  ดอนแสนเทพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีวิไลย์  ม.17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2556  โดยมีเกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมสัมมนาเครือข่าย การผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

     เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์สวนเพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 

                                                            
                                                                 อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสนจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่เฉพาะ

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน โดย นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ ปศุสัตว์อำเภอ และนายสถิต  อิ่นคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน มีเกษตรกรเข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและถูกต้อง สามารถนำไปปฎิบัติและเผยแพร่แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไปได้       

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เสวนา “ส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนรักควายภายในกลุ่ม”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จัดเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในหัวข้อ “ส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนรักควายภายในกลุ่ม” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2556  เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2556  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง หมู่ 11 ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ผ่านศูนย์เรียนรู้นายอินถา สมตา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้ของนายอินถา สมตา ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน บ้านสัน ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2556  โดยมีเกษตรกรผู้ที่สนใจและทำการเกษตรแบบ   ผสมผสาน เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

การอบรมกลุ่มแปรรูปขนแกะ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ

      วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม  หลักสูตร การแปรรูปขนแกะ ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 ราย การฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถนำขนแกะที่เลี้ยงสาธิตในโครงการ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าพันคอ หรือหมวก ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 50 คน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนความรู้การปฏิบัติงานแก่อาสาปศุสัตว์ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธีเปิด และได้เชิญ นายพินิจ หล้าคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น" นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายอีกหนึ่งท่านคือ น.ส.อรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ "การปศุสัตว์กับ AEC" นายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย บรรยาย เรื่อง โรคสัตว์ที่สำคัญและการป้องกันโรค