วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์

                 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมสัมมนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเครือข่ายจำนวน 60 รายเข้าร่วมประชุม จากอำเภอแม่จัน 15 คน เวียงป่าเป้า 5 คน เวียงชัย 15 คน และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 30 คน โดยมีการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ สัมมนาแลกเปลี่ยนในภาคเช้า  ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มย่อยไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อ่านเพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงรายเร่งจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

          อาหารสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และมีสัดส่วนมากที่สุดของฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ และเป็นแหล่งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ จะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์เองใช้ในฟาร์มจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่ง
          ดังนั้นในระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้นำ จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ เวียงเชียงรุ้ง แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และ เชียงแสน