วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ผ่านศูนย์เรียนรู้นายอินถา สมตา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้ของนายอินถา สมตา ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน บ้านสัน ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2556  โดยมีเกษตรกรผู้ที่สนใจและทำการเกษตรแบบ   ผสมผสาน เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น