วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เสวนา “ส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนรักควายภายในกลุ่ม”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จัดเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในหัวข้อ “ส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนรักควายภายในกลุ่ม” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2556  เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2556  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง หมู่ 11 ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ผ่านศูนย์เรียนรู้นายอินถา สมตา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้ของนายอินถา สมตา ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน บ้านสัน ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2556  โดยมีเกษตรกรผู้ที่สนใจและทำการเกษตรแบบ   ผสมผสาน เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

การอบรมกลุ่มแปรรูปขนแกะ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ

      วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม  หลักสูตร การแปรรูปขนแกะ ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 ราย การฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถนำขนแกะที่เลี้ยงสาธิตในโครงการ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าพันคอ หรือหมวก ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 50 คน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนความรู้การปฏิบัติงานแก่อาสาปศุสัตว์ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธีเปิด และได้เชิญ นายพินิจ หล้าคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น" นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายอีกหนึ่งท่านคือ น.ส.อรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ "การปศุสัตว์กับ AEC" นายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย บรรยาย เรื่อง โรคสัตว์ที่สำคัญและการป้องกันโรค