วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงรายเร่งจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

          อาหารสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และมีสัดส่วนมากที่สุดของฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ และเป็นแหล่งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ จะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์เองใช้ในฟาร์มจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่ง
          ดังนั้นในระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้นำ จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ เวียงเชียงรุ้ง แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และ เชียงแสน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น