วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย จัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ” เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยรูปแบบการสัมมนาเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร, ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมีการจัดแสดงโคพันธุ์ดีจากฟาร์มโคเนื้อของจังหวัดเชียงราย  อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สนง.ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่จังหวัดเชียงราย เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรก้าวทัน AEC ในปี 2558
          ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กำหนดพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  จำนวน 39 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไปอ่านเพิ่มเติม

ขุนแผนฟาร์ม อ.เวียงเชียงรุ้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ขุนแผนฟาร์ม” ของนายบุญชวน  มะลัยโย ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2556  โดยมีเกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย และมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอีก 8 ราย
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.เวียงชัย ถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้ของนายทวี  ดอนแสนเทพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีวิไลย์  ม.17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2556  โดยมีเกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมสัมมนาเครือข่าย การผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

     เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์สวนเพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 

                                                            
                                                                 อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสนจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่เฉพาะ

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน โดย นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ ปศุสัตว์อำเภอ และนายสถิต  อิ่นคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน มีเกษตรกรเข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและถูกต้อง สามารถนำไปปฎิบัติและเผยแพร่แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไปได้